#
Záruční podmínky
739 007 857
Volejte
Po - Pá
08:00 - 17:00

Záruční podmínky

1. Záruční doba

Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí výrobku spotřebitelem, který je povinen zkontrolovat, zda není výrobek mechanicky poškozen, neboť na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Prodejce poskytuje spotřebiteli na zakoupený výrobek podle účelu použití záruční dobu a prodlouženou záruku v délce a rozsahu uvedeném v tomto záručním listu. Doba trvání záruční doby a prodloužené záruky je uvedena na titulní straně v kolonce záruka.
Záruční doba na tepelná čerpadla značky NORDline, je 24 měsíců a je doplněna o prodlouženou záruku 36 měsíců na kompresor.

2. Prodloužená záruka

Prodloužená záruka nemá charakter záruční doby, spotřebiteli nevzniká nárok na odstoupení od kupní smlouvy.
Doba prodloužené záruky uvedená na přední straně záručního listu, počíná běžet ukončením záruční doby, při dodržení podmínek záruky.
Prodlouženou zárukou se rozumí poskytnutí vybraného náhradního dílu, v tomto případě kompresoru, zdarma. Práci spojenou s výměnou, ostatní materiál a cestovné mechanika hradí spotřebitel.

3. Podmínky uplatnění záruční doby a prodloužené záruky

a) spuštění a uvedení do provozu musí být provedeno mechanikem G.E.A. Vetrano s.r.o. nebo servisem pověřeným a certifikovaným G.E.A. Vetrano s.r.o.
b) pokud je TČ instalováno v provedení monoblok – musí být topný systém naplněn nemrznoucí směsí (doporučená koncentrace dle výrobce směsi a výrobce topného systému).
c) pokud je TČ instalováno v provedení  „Split“ – dělení tepelného čerpadla provede mechanik G.E.A. Vetrano s.r.o. před vyskladněním TČ.
d) identifikaci závady a opravu v období prodloužené záruky musí provést mechanik G.E.A. Vetrano s.r.o. nebo smluvní servis pověřený společností G.E.A. Vetrano s.r.o.
e) pro uplatnění prodloužené záruky na kompresor jsou povinné zpoplatněné prohlídky každých 12 měsíců, které se musí hlásit na servisní středisko G.E.A. Vetrano s.r.o. Vedoucí servisu určí, zda prohlídku provede mechanikG.E.A. Vetrano s.r.o. nebo servis pověřený G.E.A. Vetrano s.r.o. Každá záruční prohlídka musí být zapsána do příslušné kolonky záručního listu. Cena záruční prohlídky se řídí ceníkem G.E.A. Vetrano s.r.o., platným v daném roce.

Záruka se nevztahuje
–    na mechanické poškození kompresoru při nesprávné manipulaci
–    na poškození kompresoru mrazem z důvodu absence protiúrazového systému
(tj. nutnost použít nemrznoucí směsi v topném systému nebo rozdělením jednotky)

4. Vady v záruční době

Projeví-li se na výrobku během záruční doby vada, má spotřebitel právo, aby tato vada byla včas a bezplatně odstraněna, případně – není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné – může spotřebitel požadovat výměnu výrobku, týká-li se vada jen součásti výrobku – výměnou této součásti. Není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo – při významném rozporu s kupní smlouvou – může od této smlouvy odstoupit. Právo ze záruky, případně prodloužené záruky, uplatňuje spotřebitel u nejbližšího servisu pověřeného G.E.A. Vetrano s.r.o., který posoudí oprávněnost reklamace a v případě uplatnění práva na opravu tuto opravu bezplatně provede. Při uplatnění  jiných práv ze záruky řeší spotřebitel reklamaci s prodejcem.

5. Předmět záruky

Předmětem záruky jsou vady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku.
Záruka platí při splnění následujících podmínek:
a) byly dodrženy všechny pokyny uvedené v návodu na použití TČ, záručním listu a jiné průvodní dokumentaci (např. správná instalace a obsluha), dále pokyny uvedené na výrobku samotném (nalepené štítky a výstražná upozornění)
b) záruční opravy musí být prováděny G.E.A. Vetrano s.r.o. nebo servisem pověřeným G.E.A. Vetrano s.r.o.
c) musí být předložen řádně vyplněný záruční list s potvrzenými záručními prohlídkami, doklad o zakoupení a protokol o odborné montáži (viz bod 3)
d) výrobek byl používán výhradně v souladu se svým určením

6. Důvody k neuznání reklamace

a) nepředložení řádně vyplněného záručního listu s potvrzenými záručními prohlídkami, dokladu o zakoupení a protokolu o odborné montáži (viz bod 3)
b) neoprávněná manipulace se záručním listem a dokladem o zakoupení výrobku (přepisování apod.)
c) závada byla způsobena vnějšími podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
d) závada byla způsobena:
-mechanickým poškozením výrobku nebo jeho částí
-nesprávnou obsluhou výrobku nebo neodborným zásahem třetí   osoby
-neodbornou instalací výrobku
-používáním výrobku v rozporu s jeho určením
-živelnou událostí nebo nevhodným skladováním

Ochrana životního prostředí

G.E.A. Vetrano s.r.o. se řadí mezi společnosti, které podnikají v souladu s právními a ekologickými trendy chránícími naše životní prostředí. Tím nejlepším a nyní i nejjednodušším, co můžete i vy pro své zdraví, přírodu a ekologii udělat, je odevzdat obalový materiál Vámi zakoupeného výrobku a starý vyřazený spotřebič na některém z míst k tomu určených.

Likvidace obalu nového spotřebiče

V návaznosti na povinnosti dle zákona o obalech (č.477/2002 Sb., v platném znění) přispívá společnost G.E.A. Vetrano s.r.o. autorizované obalové společnosti EKO-KOM , se kterou má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění.Všechny použité obalové materiály lze bezpečně zlikvidovat. Kartony odevzdejte do sběrny papíru. Fólie PE a obložení PS neobsahuje látky škodlivé pro ovzduší. Aby mohly být tyto recyklovatelné látky znovu využity, odevzdejte je na místa určená v obci k jejich sběru. Bližší informace zjistíte na Vašem obecním úřadě.

Spotřebič nesmí být přidán do běžného komunálního odpadu nebo na skládky.

 

Důležité upozornění:

Záruční doba 24 měsíců a prodloužená záruka 36 měsíců na kompresor se nevztahuje na použití tepelného čerpadla pro rekuperaci tepla z restaurací, jídelen a vývařoven. V tomto případě je tepelné čerpadlo používáno v rozporu s jeho určením a může dojít k nevratnému poškození (nasávání mastných nečistot).

Máte zájem o naše služby? Napište nám!
Prosíme stručně vyplňte:
arrow-1314461_960_720 název systému o jaký máte zájem
arrow-1314461_960_720 popis stávajícího nebo budoucího objektu, kde bude systém umístěn
přesnější informace nám pomůžou Vám ZDARMA zaslat co nejpřesnější cenovou nabídku:

 


 

Prosím odpovězte na otázku a potvrďte podmínky s uchováním dat.
[wpgdprc "Použitím tohoto formuláře souhlasíte s uložením a manipulací s Vámi zadanými údaji, které budou využity pouze naší firmou a ke komunikaci s Vámi."]