#
Časté dotazy
739 007 857
Volejte
Po - Pá
08:00 - 17:00

ČASTÉ DOTAZY

Jaký má význam pořízení TČ:

Hlavním důvodem pro koupi tepelného čerpadla jsou peníze, které ušetříte na provozu Vašeho domu. Ceny energií v posledních letech rostou neúměrně nahoru a jedinou obranou proti vysokým platbám za plyn nebo elektřinu je snížení své závislosti na monopolních dodavatelích těchto energií. Tepelné čerpadlo je skvělou příležitostí jak tohoto cíle dosáhnout.
Peníze, které zaplatíte za tepelné čerpadlo se Vám při současných cenách energií velmi rychle vrátí zpět na dosažených úsporách.

Má TČ vliv na životní prostředí:

Tepelné čerpadlo je k životnímu prostředí mnohem ohleduplnější než jiné zdroje tepla. Jeho používáním se výrazně snižují emise skleníkových plynů a dalších škodlivin.

Ekonomická úspora TČ se projeví jakým způsobem:

Topný faktor je základním parametrem ukazujícím „účinnost“ tepelného čerpadla. Je to poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím vyšší topný faktor, tím je provoz zařízení levnější.

Jak se rozlišují TČ:

První slovo označuje odkud tepelné čerpadlo bere energii (země, voda, vzduch), druhé slovo označuje jak tepelné čerpadlo energii dodává do objektu (voda, vzduch). Tepelná čerpadla se dělí podle použitých nízkoteplotních zdrojů na systémy: vzduch/voda – země/voda – voda/voda.

Co je akumulační nádoba:

Akumulační nádoba slouží k vyrovnání teploty vody v otopné soustavě a tím i v objektu. Též prodlužuje chod tepelného čerpadla i jeho pauzy, tím snižuje takt a prodlužuje životnost tepelného čerpadla.

Kompresor,kondenzátor,výparník:

Srdcem tepelného čerpadla je kompresor. Pohání chladivo,které proudí kompresorem a tím dojde ke zvýšení jeho tlaku a současně ke zvýšení teploty chladiva.
Chladivo vstupuje do kondenzátoru v plynném stavu a v něm kondenzuje tak, aby vystupovalo jako kapalina. Aby chladivo mohlo zkondenzovat je mu potřeba odebírat teplo. Toto odebírané teplo se předává nejčastěji do vody, které zvyšuje teplotu. Stejně jako kotel ohřívá vodu, tak i kondenzátor ohřívá vodu.
Ve výparníku dochází k vypařování chladiva – teplonosné látky. Chladivo vstupuje do výparníku v kapalném stavu a vystupuje v plynném stavu. Ke změně skupenství je potřeba dodávat teplo ze vzduchu, vody nebo země. Výparník má vždy nižší teplotu než je teplota okolí – vzduch, voda nebo země.

Do jakých nejnižších teplot je možné využívat typ vzduch/voda:

Tepelná čerpadla typu vzduch/voda (resp. vzduch/vzduch) jsou schopná pracovat až do venkovních teplot -25°C, při těchto teplotách se však již výrazně zhoršuje topný faktor tepelných čerpadel a obvykle je nutný provoz ještě s náhradním zdrojem, například elektrokotlem apod.

Na jakou teplotu ohřeje tepelné čerpadlo topnou vodu:

Teplota topné vody z tepelného čerpadla se pohybuje v rozmezí 35°C až 60°C, dosahování vyšších teplot pomocí tepelného čerpadla není efektivní. Platí, že čím nižší teplota topné vody, tím efektivnější je provoz tepelného čerpadla, proto je dobré vytápět v objektu pomocí podlahového vytápění nebo velkoplošných radiátorů.

Je tepelné čerpadlo hlučné:

Čím větší výkon tepelného čerpadla, tím vyšší produkuje hluk. Tento hluk je však v přijatelných mezích. Při instalacích tepelných čerpadel typu vzduch/voda nebo vzduch/vzduch, která se umisťují do venkovních prostor je vzhledem k ventilátoru, který je jejich součástí nutno volit umístění s ohledem na obyvatele sousedních budov.

Jak použít solární ohřev s TČ:

Tepelná čerpadla jsou výrazně efektivnější než solární zařízení. Nezávisle na tom existují možnosti, jak již existující solární zařízení používat spolu s tepelným čerpadlem. Solární techniku s výhodou využijeme pro ohřev TUV nebo ohřev bazénové vody.

Je možné tepelné čerpadlo kombinovat s jiným vytápěním:

Tepelné čerpadlo se zpravidla dimenzuje bivalentním způsobem, tzn. se záložním zdrojem, který se spíná v případě nízkých venkovních teplot, tedy při vyšších energetických potřebách budovy. Jako další zdroj je obvykle používán elektrokotel, který mají některá tepelná čerpadla přímo zabudovaný. Kombinovat tepelné čerpadlo však lze velmi výhodně i s dalšími zdroji vytápění, například s kotlem na pevná paliva, krbovou vložkou nebo slunečními kolektory, které se podílejí na ohřívání vody v akumulační nádrži nebo bojleru.

Je možné použit podlahové vytápění:

Oproti běžným zařízením poskytuje podlahové vytápění mírné, rovnoměrné teplo po celé ploše podlahy a tím vám dodá pocit pohody.
Podlahové vytápění využívá teplotu vody okolo 30°C. Nízká teplota v rozvodech snižuje tepelné ztráty, ale především zlepšuje ekonomiku provozu. Nižší teplota znamená vyšší topný faktor a nižší provozní náklady. Navíc k dosažení tepelné pohody člověka postačuje teplota vzduchu o cca 2°C nižší než při použití radiátorů a snížení teploty vzduchu o každý jeden °C znamená úsporu 6-8% energie.

Jaké jsou podmínky využití sazby odběru elektřiny D56:

Sazba D56 (resp. D55 pro tepelná čerpadla uvedená do provozu před 31. březnem 2005) je určená domácnostem, které využívají tepelné čerpadlo pro vytápění. V této sazbě je 22 hodin denně v platnosti nízký tarif

Jaká sazba DPH se vztahuje na tepelná čerpadla:

Pro fyzické osoby se na tepelná čerpadla samostatně dodaná vztahuje základní, 20% sazba DPH. Na dodávku tepelného čerpadla VČETNĚ INSTALACE se dle §48 Zákona o dani z přidané hodnoty vztahuje snížená sazba daně 10% (jde o stavební a montážní práci spojenou s výstavbou nebo rekonstrukcí bytového domu, rodinného domu nebo bytu, při které jsou konstrukce, materiály a stroje pevně spojeny s budovou).

Jaká povolení jsou potřebná pro instalaci tepelného čerpadla:

Typ vzduch/voda :stačí podání ohlášení o stavbě.

Vztahují se povinné kontroly těsnosti vašich čerpadel od roku 2017?

Od roku 2017 s novým zákonem přicházejí povinné kontroly těsnosti zařízení s množstvím chladiva R410a nad 2,39 Kg, do které patří i klimatizační zařízení nebo tepelná čerpadla. Limit pro kontrolu těsnosti je množství 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaného chladiva v zařízení. Pro hermeticky uzavřená zařízení je limit stanoven na 10 tun ekvivalentu CO2. Všechna tepelná čerpadla aktuálně dodávaná firmou Mega-Sunshine jsou hermeticky uzavřená a i naše nejvýkonnější tepelné čerpadlo WWBC 19,5 H-B-S obsahuje ekvivalent 5,22 tuny CO2.

Můžeme Vás tedy ujistit, že našich tepelných čerpadel pro vytápění rodinných domů se roční kontroly netýkají a tudíž nepotřebujete žádné drahé roční kontroly na chladivo.

Jaká je údržba tepelného čerpadla vzduch-voda v zimě?

Dělené TČ má výparník a kondenzátor umístěn venku. Tato TČ se z hlediska údržby vyznačují tím, že při teplotách vzduchu blízkých nule vzniká na lamelách výparníku námraza, která se musí občas odstranit, t.j. roztavit. Pokud je teplota vzduchu vyšší než nula, kondenzát volně odteče. Pokud je venku mráz, může se stát, že odtékající kondenzát namrzá a ucpe další odtok. Odtok kondenzátu bývá řešen různě, potrubí pro odvod vody může být například vyhříváno elektrickým topným kabelem a zaslouží si zvýšenou pozornost. Po jeho zamrznutí a ucpání se může stékající voda dostat do míst, kde není žádoucí a může vytvořit docela zajímavé ledové skulptury. To může být hezké, ale někdy mohou vzniknout provozní potíže. Pokud není zajištěn odtok zkondenzované vody například do kanalizace, může se na zemi pod výparníkem vytvořit docela masívní ledovec.

 

Údržba v zimě spočívá v kontrole odtoku vody při odtávání. Pokud se někde nahromadí led, nezbývá, než jej vhodným a dostupným způsobem odstranit, například horkou vodou. V tomto případě je nutné TČ vypnout.

 

Máte zájem o naše služby? Napište nám!
Prosíme stručně vyplňte:
arrow-1314461_960_720 název systému o jaký máte zájem
arrow-1314461_960_720 popis stávajícího nebo budoucího objektu, kde bude systém umístěn
přesnější informace nám pomůžou Vám ZDARMA zaslat co nejpřesnější cenovou nabídku:

 


 

Prosím odpovězte na otázku a potvrďte podmínky s uchováním dat.
[wpgdprc "Použitím tohoto formuláře souhlasíte s uložením a manipulací s Vámi zadanými údaji, které budou využity pouze naší firmou a ke komunikaci s Vámi."]