#
Kotlíkové dotace
739 007 857
Volejte
Po - Pá
08:00 - 17:00

Otázky a odpovědi k vyhlášené výzvě v rámci

kotlikova-dotace-2015-msOperačního programu životního prostředí 2014-2020

Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Podmínky Kotlíkové dotace 2015 ve zkratce

 

Čeho se podpora týká?

Předmětem podpory je výměna kotle na tuhá paliva, který je hlavním zdrojem vytápění v rodinném domě za jiný zdroj podporovaný.

To znamená, že i v případě, že v domě je současně i jiný zdroj tepla (plynový kotel, elektrokotel apod.), ale kotel na tuhá paliva je hlavním zdrojem, je možno provést výměnu tohoto kotle v rámci tohoto programu.

Předmětem podpory je:

 1. tepelné čerpadlo,
 2. kotel na pevná paliva,
 3. plynový kondenzační kotel,
 4. instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV v kombinaci s kotlem na tuhá paliva.

Co musí splňovat výrobek, který bude předmětem dotace?

Všechny výrobky, na které bude vyplacena dotace, musí být zaregistrovány v seznamu, který bude uveden na stránkách www.opzp.cz.

Zároveň musí splňovat přesné technické parametry a účinnosti, stanovené EU Směrnicí o Ekodesignu

 

Jaké jsou další podmínky pro udělení dotace

Další podmínkou udělení dotace je, že dům, ve kterém dochází k výměně kotle na tuhá paliva, musí splňovat minimální třídu energetické náročnosti budovy třídy C“. Splnění této podmínky je třeba doložit tak zvaným energetickým štítkem, který vytvoří energetický specialista.

Pokud tomu tak není, musí zájemce provést tzv. mikroenergetické opatření navržená energetickým specialistou. Náklady na tato opatření do výše 20.000 Kč je možné zahrnout do celkových nákladů, ze kterých se bude následně vypočtena dotace. Podporována jsou tato opatření:

–    Zateplení střechy, stropů, podlah nebo půdních prostor

–    Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)

–    Eliminace tepelných mostů (oprava fasády)

–    Výměna vstupních otvorů

–    Instalace těsnění, zbudování zádveří či výměna oken

 

Způsobilé výdaje

Co je možné zahrnout do celkových nákladů, ze kterých je pak vypočítána dotace?

 • zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • nové otopná soustava
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • neveřejná část plynové přípojky
 • finanční méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
 • služby energetického specialisty

O jak vysokou dotaci se jedná?

Výše dotace je stanovena v procentní částce ze způsobilých výdajů. Maximální výše způsobilých výdajů, které lze uplatňovat (i když skutečné náklady na výměnu kotle budou vyšší) je stanovena na 150 000,-Kč.

 • 70 % způsobilých výdajů s realizací kotle spalující pouze uhlí,
 • 75 % způsobilých výdajů s realizací kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
 • 80 % způsobilých výdajů v případě realizace OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu).
 • 5 % pro prioritní oblasti

 

Maximální výše dotace může tedy být až 127 500,-.

 

Kdy a kde mohu o dotaci požádat?

Žádosti o dotace je možno podávat až po zveřejnění výzev jednotlivých krajů, obcí nebo měst, které se do tohoto programu přihlásí a získají peníze ze zveřejnění výzvy od MŽP. Předpokládaný termín podávání žádostí je v průběhu ledna 2016.

POZOR! Každý kraj může výzvu vypsat v jiném termínu.

Termíny podzim 2017

Moravskoslezský kraj – Příjem žádostí: 05.09.2017 v 10.00 hod.

Olomoucký kraj – Příjem žádostí: 24.10.2017 v 10.00 hod.

Zlínsky kraj – Příjem žádostí: 21.09.2017

Jihomoravský kraj – Příjem žádostí: 16.10.2017 v 10.00 hod.

 

Dokumentace potřebná pro podání žádosti

K žádosti o dotaci je nutno doložit:

• Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího (měněného) kotle – jedná se o revizi, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016. Doklad slouží k prokázání třídy kotle. Pokud byl kotel vyměněn do 31. 12. 2016, lze jej nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu původního kotle (např. fotografií štítku kotle, technickou dokumentací apod.). U kotlů vlastní výroby, kde není třída stanovena výrobcem, je možné využít čestného prohlášení, že třída kotle je neznámá.

• Fotodokumentaci stávajícího (měněného) kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso. Fotodokumentace musí být pořízena z více pohledů a z fotografií musí být zřejmé napojení kotle na otopnou soustavu i spalinové cesty!

• Kopii Potvrzení o vedení účtu nebo Smlouvy o zřízení účtu žadatele. Nelze využít účet jiného člena rodiny, dispoziční právo také není dostačující.
• Další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc apod.).

 

Dokumentace potřebná pro doložení žádosti

Po schválení dotace žadatel doloží:

• Fotodokumentaci odpojeného a  znehodnoceného kotle (z fotografií musí být zřejmé, že se jedná o tentýž kotel, jehož fotografie jste přikládali k žádosti).

• Kopii dokladu o likvidaci kotle.

• Kopie účetních dokladů (faktury, paragony) a doklady o jejich úhradě (příjmové doklady, bankovní výpisy).

• Fotodokumentaci nového zdroje tepla (je-li možné, vč. výrobního štítku).

• Kopii revizní zprávy (protokol) o uvedení nového zdroje tepla do provozu.
• Kopii protokolu o revizi spalinové cesty.

 

UŽITEČNÉ ODKAZY:

Základní dokumenty programu: http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty

Seznam registrovaných výrobků: http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1

Seznam energetických specialistů: http://www.mpo-enex.cz/experti/

Weby jednotlivých krajských úřadů, termíny otevření příjmu žádostí:

Jihočeský: od ½ ledna 2016 ; http://www.kraj-jihocesky.cz/ ; http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/

Jihomoravský: druhá polovina ledna 2016; http://www.kr-jihomoravsky.cz/ ; http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=266671&TypeID=2 ;

Karlovarský: od ledna 2016

Královehradecký: od 11.1.2016; http://www.kr-kralovehradecky.cz/ ; http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/granty-dotace/dotace-2015/ziv-prostredi/dotace-na-vymenu-zastaralych-zdroju-vytapeni-_kotlikove-dotace_-80788/

Liberecký: konec ledna 2016; http://www.kraj-lbc.cz/ ; http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace

Moravskoslezský: 1.2.2016

Olomoucký: přelom února a března 2016

Pardubický: do 27.1.2016

Plzeňský: od 20.1.2016  do 31.3.2016; http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/kotlikove-dotace ; http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/vyzvy-0

Praha: konec ledna 2016

Středočeský: 15.1.2015; http://www.kr-stredocesky.cz/ ; http://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kotle-2015

Ústecký kraj: 1. čtvrtletí 2016;  http://www.kr-ustecky.cz/ ; http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776/p1=204744

Vysočina: od ½ ledna 2016

Zlínský: nejdříve od 20.1.2016 http://www.kr-zlinsky.cz/kotlikove-dotace-op-zp-program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-cl-3404.html

 

Web KÚ: http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0045


 

Máte zájem o naše služby? Napište nám!
Prosíme stručně vyplňte:
arrow-1314461_960_720 název systému o jaký máte zájem
arrow-1314461_960_720 popis stávajícího nebo budoucího objektu, kde bude systém umístěn
přesnější informace nám pomůžou Vám ZDARMA zaslat co nejpřesnější cenovou nabídku:

 


 

Prosím odpovězte na otázku a potvrďte podmínky s uchováním dat.
[wpgdprc "Použitím tohoto formuláře souhlasíte s uložením a manipulací s Vámi zadanými údaji, které budou využity pouze naší firmou a ke komunikaci s Vámi."]